Zima z Ostrowią

Tekst regulaminu z dnia 07 grudnia 2016 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą „Zima z Ostrowią” (dalej: „Promocja”) jest Milkiland EU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS: 0000425095, REGON 146181592, NIP 5252533419, o kapitale zakładowym 5.005.000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

2. W Promocji biorą udział produkty Organizatora- Serek kremowo-śmietankowy Ostrowia śmietankowa, Serek kremowo-śmietankowy Ostrowia jogurtowa, Serek kremowo-śmietankowy Ostrowia ze szczypiorkiem, Serek kremowo-śmietankowy Ostrowia z ziołami, Serek kremowo-śmietankowy Ostrowia z papryką, Serek kremowo-śmietankowy Ostrowia z czosnkiem, – wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Produkty promocyjne”).

3. Promocja trwa w okresie od 8 grudnia 2016 do 30 grudnia 2016 r. z tym, że okres, w którym można dokonywać zgłoszeń do Promocji, rozpoczyna się w dniu 8 grudnia 2016 r. i kończy w dniu 30 grudnia 2016 r. o godz. 10:00. Dzień 30 grudnia 2016 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania reklamacji w Promocji.

4. Promocja prowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Upominki

Upominkami w Promocji (dalej: „Upominki”) są 5 kubków, 5 powerbanków, 5 pledów.

Zdjęcia prezentów mogą się róźnić od zdjęc w materiałach promocyjnych.

§ 3. Udział w Promocji i wydawanie Upominków

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia Promocji ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”). Osoby, które ukończyły 18 lat winny zapoznać się z niniejszym Regulaminem aby upewnić się, że rozumieją postanowienia Regulaminu i wyrażają na nie zgodę.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika, jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zakup w okresie od dnia 8 grudnia 2016 do 30 grudnia 2016 r. do godziny 10:00 co najmniej jednego Produktu;

b) dokonanie w okresie od dnia 8 grudnia 2016 do 30 grudnia 2016 r. do godziny 10:00 następujących czynności:

· Kupić serek Ostrowia i zachować paragon

· Zrobić zdjęcie z serkiem Ostrowia

· Umieścić foto na portalach internetowych Facebook, Instagram, Twitter z #Ostrowia

dalej łącznie jako „Zgłoszenie”.

3. Uczestnik, którzy bieży udział w Promocji automatycznie akceptuje Regulamin Promocji oraz wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z Promocją, w zakresie wskazanym w § 5.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie, w szczególności z uwagi na ich treść, które mogą naruszać prawa osób fizycznych i prawnych zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą automatycznie oznaczane jako niedopuszczalne i wykluczane z udziału w Promocji, o czym Uczestnik zostanie poinformowany. W razie braku wiadomości o negatywnym zgłoszeniu Uczestnik jest automatycznie akceptowany do udziału w Promocji.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać jeden Upominek. Niema możliwości otrzymania więcej jak jednego Upominku przez jedną osobę.

6. Zwycięzca zostanie wyznaczony w dniu 30.12.2016 r. o godzinie 10:00 poprzez system random.org. Do wygrania są 15 Upominków, które wyznaczane zgodnie z rezultatami random.org następująco: za 1, 2, 3, 4, 5 miejsce wydawane powerbanki, za 6, 7, 8, 9, 10 miejsce wydawane termokubki, za 11, 12, 13, 14, 15 miejsce wydawane pledy.

Wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie TM Ostrowia na Facebooku, Instagram, Twitter

-adres strony Facebook: https://www.facebook.com/OstrowiaPo…

-adres strony Twitter: https://twitter.com/OstrowiaPolska

-adres strony Instagram: https://www.instagram.com/ostrowia/

7. Upominki zostaną wydane Uczestnikom, którzy spełnili warunki opisane w ust. 2 powyżej i których Zgłoszenia przejdą proces weryfikacji opisany w ust. 3 powyżej. Upominki zostaną przesłane pocztą od adres wskazany przez Uczestnika po zakończeniu Promocji Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu zweryfikowania paragonu oraz otrzymania adresu korespondencyjnego. W razie niemożliwości doręczenia Upominku Uczestnikowi z jego winy, w szczególności w razie podania nieprawidłowego adresu zamieszkania, prawo do Upominku przepada. O stanie realizacji Upominku Organizator informować będzie Uczestnika drogą mailową na adres Uczestnika podany przy potwierdzeniu danych.

8. Upominki wydawane są w ciągu 14 dni po zakończeniu Promocji.

9. Upominki wydawane będą na koszt Organizatora.

10. Uczestnik nie ma prawa żądać wydania w zamian za Upominek ekwiwalentu pieniężnego lub innej rzeczy.

11. Z Promocji będą wykluczane Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu bądź naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§4. Reklamacje

1. Uczestnik chcący złożyć reklamację może ją przesłać na adres e-mail (twojaostrowia@milkiland.eu) w terminie do dnia 30.12.2016 r. Aby reklamacja mogła być sprawnie rozpatrzona, powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika, rok urodzenia, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie. Reklamacje nie zawierające danych Uczestnika, tj. przynajmniej imienia, nazwiska i danych kontaktowych, nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo na adres podany podczas zgłaszania reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 5. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ww. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym z rozpoznaniem reklamacji i wydaniem Upominków.

3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, data urodzenia.

4. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do poprawiania swoich danych oraz żądania ich usunięcia. W tym celu Uczestnik winien wystosować stosowne żądanie i przesłać je listownie na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub w formie elektronicznej na adres e-mail twojaostrowia@milkiland.eu.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tych ryzyk.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Internetowej TM Ostrowia w Instagrame, Facebooku oraz Twitter

-adres strony Facebook: https://www.facebook.com/OstrowiaPo…

-adres strony Twitter: https://twitter.com/OstrowiaPolska

-adres strony Instagram: https://www.instagram.com/ostrowia/

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem praw nabytych Uczestników oraz że zmiany będą jedynie na korzyść Uczestników.

4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę do wykorzystania jego zdjęcia na potrzeby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.

Comments

comments